In het gemeente-archief wat tot 2002 in Deurne aanwezig is geweest is een gildecaert van het Sint Antonius Abt gilde Deurne uit het jaar 1584 aanwezig welke door het gilde in bruikleen is gegeven aan de Gemeente Deurne.

 

Deze gildecaert bestaande uit een aaneengenaaide perkamenten van wel meer dan een meter lengte, spreekt van een broederschap en een schutterij, en is nae alder gewoenten opgesteld.

 

Hieruit blijkt dat het gilde al voor 1584 een functie uitoefende en dat het hier gaat om een uit kerkelijke broederschap ontstaan gilde. Een broederschap, die in oorsprong liefde en trouw aan de kerk in haar vaandel had staan en die deze verbondenheid in de vorm van een altaar of een kapel gestalte gaf. Vooral in een kleine gemeenschap als Deurne in de 16e eeuw, was de broederschap door de saamhorigheid ervan een onmisbaar element in die maatschappij.

 

De broederschap van het Sint Antonius Abt gilde Deurne waarin vooral leden uit de agrarische sector waren vertegenwoordigd, is vermoedelijk in de late 14e eeuw ontstaan. De daadwerkelijke beschermende taak, de schut van have en goed, akkers en kerk, groeide vanuit deze broederschap. Het schutsgilde zal laat in de 16e eeuw zijn opgericht. Door de CAERTE uit 1584 bevestigde de overheid het gilde en keurde het de uitvoering van de taken goed. De viering van het 600 jarig bestaan van het gilde in 1948 zou betekenen dat het in 1348 werd opgericht. Het bewijsstuk, een rekening voor een verguld altaarbeeld aan het gilde, is nimmer aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid is hier echter sprake van een door geschiedschrijver H.N.Ouwerling vermelde acte uit het jaar 1546 waarin door de GULDMEESTERS van Sint Antonius, te weten Janne van de Zeylbergh ende Jacob van Gasselt, werd uitbesteed het STOFFEREN ENDE TE VERGULDEN VAN DIE CALUMPNEN STAENDE VOOR ST.ANTONIS ALTAIR IN DER KERKEN VAN DOERNE. De gildebroeders waren toen zelf de aannemer behulpzaam bij het maken van DIE STEGHERINGEN (steigers)

 

Het altaar van Sint Antonius in de kerk van Deurne word al genoemd in het jaar 1510; een kapel gewijd aan Sint Antonius was er al in Deurne in 1459 op de plaats genaamd VELDHOVEL. Deze kapel werd in 1648 voor de eredienst gesloten